Ծնողական իրավունքներից զրկելը

Օրենսգրքի Ընտանեկան օրենսգրքի

ծնողները (նրանցից մեկը) կարող են զրկվել ծնողական իրավունքներիցեթե նրանք: ծնողական իրավունքներից զրկելու մասին գործերը քննվում են ըստ ծնողներից մեկի (կամ անձանց փոխարինող ծնողների). դատախազի. ինչպես նաև իշխանությունների հայտարարությունները կամ հաստատությունների համար պատասխանատու պաշտպանելու անչափահաս երեխաների (խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմինները ՝ անչափահասների գործերով հանձնաժողովները.

առանց ծնողական խնամքի մնացած

հիմնարկների համար որբ երեխաների եւ երեխաների. եւ այլն): Քննելիս գործերի ծնողական իրավունքներից զրկելու մասին դատարանը որոշում է ալիմենտի բռնագանձման համար երեխայի ծնողներից (նրանցից մեկից). որոնք զրկված են ծնողական իրավունքներից.